030-2343625
info@iot.nl

25.156 handtekeningen

In de actie voor een beter inburgeringsstelsel zijn binnen enkele weken 25.156 handtekeningen opgehaald. Deze zijn op 20 juni aangeboden aan de Algemene Commissie voor Integratie. De handtekeningen werden aangeboden door Theo Chang (coördinerend voorzıtter LOM- samenwerkingsverbanden) Agnes Jongerius (voorzitter FNV) en Mustafa Ayrancı )Algemeen Secretaris IOT). De aanbieding werd bijgewoond door honderden demonstranten, die zwaaiden met hun Nederlandse paspoort. Tijdens de aanbieding werd door een Turks koor het Wilhelmus gezongen.

 

Inmiddels is duidelijk geworden dat de Tweede Kamer mensen met de Nederlandse nationaliteit voorlopig niet o­nder de Wet Inburgering wil laten vallen, omdat het discriminerend is om o­nderscheid te maken tussen geboren Nederlanders en genaturaliseerde Nederlanders. o­nder de wet vallen dan nog slechts 250.000 in Nederland woonachtige vreemdelingen.

Twijfelachtig is of de nieuwe wet daarmee uit de juridische gevarenzone is. In een eerder advies heeft de Algemene Adviescommissie Vreemdelingenzaken als gesteld dat ook het o­nderscheid tussen mensen die binnen en buiten de EU geboren zijn op gespannen voet staat met non-discriminatie bepalingen in internationale verdragen.

 

In het bijzonder staat de wet op gespannen voet met het Associatieverdrag EEG-Turkije. Het gaat daarbij in om twee punten.

 

1.

In artikel 9 van het Associatieverdrag wordt met een verwijzing naar de non-discriminatie bepaling in art 12 van het EG Verdrag bepaald dat binnen de werkingssfeer van de Overeenkomst elke discriminatie uit hoofde van nationaliteit is verboden. Dat de integratie o­nder de werkingssfeer van het Associatieverdrag valt, staat buiten kijf.

 

2.

De standstillbepaling in artikel 13 van besluit 1/80 verbiedt het invoeren van nieuwe beperkingen aan de toegang tot de werkgelegenheid van legaal toegelaten Turken. Het Europese Hof heeft veelvuldig vastgesteld dat deze bepaling o­nverkort betrekking heeft op het verblijfsrecht. De verplichting om een examen te behalen alvorens men in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning die men nu verkrijgt zonder dat examen af te leggen, zal door de rechter zonder twijfel als een nieuwe beperking worden beschouwd.

 

Op de grootste groep binnen de 250.000 oudkomers die o­nder de wet vallen, de ruim 100.000 niet-genaturaliseerde Turken, kan de wet vanwege het associatierecht derhalve niet van toepassing zijn. Zodra de wet van kracht wordt zal dit aan de rechter moeten worden voorgelegd.

Gerelateerde Artikelen