030-2343625
info@iot.nl

Antisemitisme onder Turkse jongeren vooral in het kader van het Midden Oosten conflict!

Uit het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar antisemitisme onder jongeren blijkt dat er binnen de Turkse gemeenschap vaker sprake is van een ‘niet zo positieve houding’ jegens joden (16%) dan onder autochtonen (2%).

Opvallend is dat men over ‘joden in Israël’ veel vaker ‘niet zo positief’ denkt (45%). Deze uitkomst komt overeen met de Quickscan die het IOT heeft gehouden n.a.v. de uitspraken van enkele jongens in Arnhem begin 2013 in het programma Onbevoegd gezag. Daaruit bleek dat antisemitische vooroordelen vooral worden gebezigd in de context van het Israëlisch-Palestijns conflict. Op basis van deze Quickscan heeft het IOT het afgelopen half jaar het project Bespreekbaar maken van antisemitisme uitgevoerd.

In het kader van dit project zijn 17 gespreksleiders getraind van de bij het IOT aangesloten federaties. Zoals tevoren gepland zijn 27 bijeenkomsten gehouden, die door 1062 mensen zijn bijgewoond. Tijdens alle bijeenkomsten is het theaterstuk Anne Frank spreekt Turks opgevoerd en zijn vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap uitgenodigd om te vertellen over de Holocaust en hun ervaringen met antisemitisme. Tijdens een terugkoppelbijeenkomst van de gespreksleiders en de gastsprekers is vastgesteld dat het project in een grote informatiebehoefte heeft voorzien en ook dat het project voor een belangrijk deel het karakter van een eerste kennismaking had  tussen de joodse en de Turkse gemeenschap.

 Behoudens bovengenoemde gemeenschappelijke programmaonderdelen, hebben de bij het IOT aangesloten organisaties de bijeenkomsten zelf georganiseerd. Soms lag de nadruk er op dat antisemitisme in strijd is met de bronnen van de Islam, de Osmaanse traditie en de Turkse geschiedenis. Bij andere bijeenkomsten werd er op gewezen dat antisemitisme en islamofobie beiden wortelen in dezelfde verwerpelijke principes. In weer andere bijeenkomsten stonden het beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie van minderheidsgroepen centraal. Tijdens een aantal bijeenkomsten hadden jongeren eigen presentaties voorbereid over de jodenvervolging en het antisemitisme.

Tijdens de bijeenkomsten bleek dat de aanwezigen kritisch staan tegenover de Israëlisch politiek jegens de Palestijnen. Daarbij werden - zonder dat de sprekers zich daarvan bewust waren - soms antisemitische vooroordelen gebezigd. De winst van het project is dat men zich er beter van bewust is geworden waar de grens ligt tussen kritiek op de politiek van Israël en antisemitisme.

 Het projectverslag is aan het einde van de maand gereed.

Gerelateerde Artikelen