030-2343625
info@iot.nl

Hollanda’da göçmenlerin toplumsal konumu hızla iyiye gidiyor! Jaarrapport Integratie 2020: Succesvolle inhaalrace

Eğitim ve iş piyasasındaki mağduriyet azalıyor!

Merkezi istatistik Bürosu CBS tarafından dün açıklanan 2020 Entegrasyon Raporunun kapağında yer alan resimde, tahminen Fas kökenli iki kadın lunaparkta gülümseyen sarışın bir bayandan rengarenk pamuk şekeri alırken görülüyor. 

Aslında resim, raporun iyimser içeriğinin görsel bir özeti gibi. Rapora göre, göçmenlerin konumundaki iyileşme, yerli Hollandalılara göre daha hızlı ilerliyor. Göçmenler toplumsal mağduriyetlerini hızlı bir şekilde gideriyorlar.

 

Sözü edilen bulgular, 2013-2019 yıllarını kapsayan sosyal ve ekonomik rakamlara dayandırılıyor. Bir başka ifade ile Hollanda’da ekonomik krizin en derin noktasından, korona salgınının başladığı zamana kadarki veriler değerlendiriliyor. Bu dönem özellikle Hollanda’da yaşayan Türkler açısından çok olumlu seyrediyor. Ama hemen burada belirtmekte fayda var, Türkler aynı zamanda yaşamakta olduğumuz korona salgınından sosyal ve ekonomik açıdan en çok etkilenen gruplardan birisi.

 

Hollanda’da yaşayan Türkler arasında işsizlik oranı 2014-2019 yılları arasında yüzde 15’ten yüzde 5,4’e geriliyor. Aynı dönemde çalışma hayatına net katılım oranı yüzde 10 oranında yükseliyor. Bu artışla Türkiye kökenli erkeklerin çalışma hayatına net katılım oranı yüzde 73,6 ile Hollandalılarla yaklaşık aynı düzeye geliyor. Buna karşılık kadınların çalışma hayatına katılımı ise yüzde 52,7 ile oldukça düşük  bir düzeyde seyrediyor.

 

Entegrasyon raprundaki en olumlu gelişme ise eğitimde görülüyor. Türk öğrencilerin mağduriyeti önceki yıllara göre azalmakla birlikte aradaki farkın da, hızlı şekilde kapandığı görülüyor. Buna göre havo ve vwo tavsiyesi alan 8. grup Türk öğrencilerin sayısı hızla artıyor. Son iki yılda orta okul üçüncü sınıfta havo ve vwo okuyan Hollandalı öğrencilerin oranı yüzde 50’den 51’e yükselirken, bu oran Türk öğrenciler arasında yüde 28’den 31’e yükseliyor.

 

Türk öğrencilerin diplomasız okulu terk etme oranı azalıyor, başarı oranları artıyor ve eğitim kariyerleri de aynı ölçüde yükseliyor. Bunun da bir sonucu olarak, çalışma hayatına daha üst düzeyde başlıyorlar. Ama buna karşılık seviyelerine uygun iş bulmada Hollandalı akranlarına göre daha çok zorlanıyorlar.

 

IOT olarak uzun bir süredir yaptığımız protestoların da bir sonucu olarak, suç işleme kayıtları daha doğru bir şekilde değerlendiriliyor. Buna göre istatistiklerde zanlı sayısı yerine, herhangi bir suçtan hüküm giyenlerin sayısı dikkate alınıyor. Bunun yanı sıra suç işleyen göçmenler, aynı toplumsal konuma sahip (Yaş, yoksulluk, kentleşme vb.) Hollandalılar ile karşılaştırılıyor. Bu şekilde yapılan karşılaştırmadan çıkan sonuç ise çok çarpıcı; Göçmenler arasında suç işleme oranı hiç te öyle sanıldığı gibi Hollandalılar’dan fazla değil.

Hollanda toplumunun en uyumlu kesimini ise Türk kızları oluşturuyor.

 

 

 

Jaarrapport Integratie 2020:  Succesvolle inhaalrace

Op de voorpagina van het Jaarrapport Integratie 2020 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (https://longreads.cbs.nl/integratie-2020/) zien we twee vermoedelijk Marokkaanse vrouwen die een vrolijk gekeurde suikerspin kopen van een breed lachende blondine in een Nederlandse kermiskraam. Dat beeld vat de optimistische inhoud van het rapport aardig samen: immigranten gaan niet alleen vooruit, hun positieverbetering gaat sneller dan die van Nederlanders. Er is daadwerkelijk sprake van een inhaalrace. 

 

De sociaaleconomische cijfers waarop die conclusie is gebaseerd beslaan ruwweg de periode tussen 2013 en 2019. Dat is vanaf het moment dat de economische crisis op zijn dieptepunt was tot aan het moment waarop de coronacrisis begon. Dat is, zeker voor de Turkse gemeenschap een voorspoedige periode. Zoals inmiddels bekend, heeft de Turkse gemeenschap veel harder dan Nederlanders te lijden van de sociaaleconomische gevolgen van coronapandemie.

 

De werkloosheid onder Turkse Nederlanders is tussen 2014 en 2019 gedaald van 15 procent naar 5,4 procent. De netto arbeidsparticipatie is in die periode met tien procent gestegen. Daardoor is de arbeidsdeelname van mannen (73,6) inmiddels nauwelijks lager dan die onder Nederlandse mannen. De arbeidsmarktdeelname van vouwen daarentegen is nog altijd erg laag (52,7%). Ofschoon de sociaaleconomische positie van de gemeenschap als geheel sterk is verbeterd, blijft de positie van Turkse vrouwen onverminderd zwak.

Parallel aan de betere arbeidsmarktpositie is het besteedbaar inkomen tussen 2013 en 2018 met 20 procent gestegen. Daarbij moet worden opgemerkt dat het rapport de armoedecijfers niet vermeld.

 

Het beste nieuws in het rapport is dat de onderwijspositie niet alleen verbetert, maar dat er ook een inhaalslag wordt gemaakt. Een toenemend aandeel van de Turkse groep-8 leerlingen krijgt een havo of vwo-advies. De laatste twee jaar is het aandeel van de Nederlandse jongeren dat in het derde jaar van de middelbare school op de havo of het vwo zat gestegen van 50 naar 51 procent, en het aandeel

Turkse jongeren in die opleidingsrichtingen van 28 naar 31 procent.

 

De schooluitval is afgenomen, de slagingspercentages zijn toegenomen en Turkse jongeren sluiten hun onderwijscarrière nog steeds hoger niveau af. Ze gaan ook op een steeds hoger niveau aan het werk, maar het kost hen veel méér moeite om een geschikte werkkring te vinden dan Nederlandse jongeren.

 

Na protesten van onder meer het IOT, wordt op een veel eerlijker niveau naar de criminaliteitscijfers gekeken. Niet het aantal verdachten, maar het aantal daadwerkelijke veroordelingen is geteld, en de cijfers van migranten zijn vergeleken met die van Nederlanders met dezelfde achtergrondkenmerken (leeftijd, armoede, verstedelijking, enz.) En wat blijkt: migranten zijn helemaal niet crimineler dan Nederlanders. De aller braafste groep in ons land, dat zijn de Turkse meisjes.

 

Gerelateerde Artikelen