030-2343625
info@iot.nl

IOT wil overleg met Donner over Nederlandse taal

In een brief aan minister Donner verzoekt het Inspraakorgaan Turken om een overleg over maatregelen om te bevorderen dat de Turkse gemeenschap beter gebruik maakt van het aanbod cursussen Nederlandse taal. Het Inspraakorgaan doet dit aanbod naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, die oordeelde dat Turken niet inburgeringsplichtig zijn. In zijn brief schrijft het Inspraakorgaan op zich blij te zijn met die uitspraak. Maar er moet wel iets in de plaats komen voor de inburgeringsplicht. 

In het verleden heeft het Inspraakorgaan regelmatig gewezen op de strijdigheid van een algemene inburgeringsplicht met de internationale rechtsorde. Tevens heeft het Inspraakorgaan daarbij alternatieven aangedragen voor de Wet Inburgering. Naar de mening van het Inspraakorgaan moeten die alternatieven nu weer op tafel komen. 

Het IOT spant zich al vele jaren in om zijn achterban te stimuleren beter Nederlands te leren. Vooruitlopend op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en de komende wijziging van de Wet Inburgering heeft het IOT de minister van integratie al eerder verzocht om overleg. Tot nu toe wilde hij daar niet op in gaan. 

Zoals bekend beheerst ongeveer de helft van de Turkse gemeenschap de Nederlandse taal niet goed. Een kwart zegt soms en een kwart zegt vaak moeite te hebben met het Nederlands. De bereidheid om een cursus te volgen is groot en zij die taalles volgen geven al gauw aan dit hun leven in hoge mate verrijkt. Op veel plaatsen ontbreekt het evenwel aan geschikte cursussen en in steeds meer gemeenten zijn de cursussen onbetaalbaar geworden voor mensen met een smalle beurs. 

Gerelateerde Artikelen