030-2343625
info@iot.nl

Inburgering en Actieplan Krachtwijken besproken

Minister Vogelaar zal er bij de gemeenten op aandringen dat ook migrantenorganisaties betrokken worden bij het opstellen van de charters die dit najaar worden afgesloten in het kader van het Actieplan Krachtwijken. Zij wil graag dat de samenwerkingsverbanden van minderhedenorganisaties de lokale organisaties stimuleren om zich in de achterstandswijken actief op te stellen om binding en participatie te bevorderen. In de plannen komt ruimte voor initiatieven van bewoners in de wijken. Dat vormt de uitkomst van het op 5 september gehouden Landelijk Overleg Minderheden.

Naast het Actieplan Krachtwijken kwam ook het ‘Deltaplan’ Inburgering aan de orde. Minister Vogelaar streeft er naar wil de inburgeraar centraal stellen, door uit te gaan van diens mogelijkheden, ambities en voorkeuren. Gemeenten en uitvoeringsinstellingen zouden er voor moeten zorgen dat inburgeringtrajecten leiden tot een kansrijke positie op de arbeidsmarkt. De minister voorzag dat het niet gemakkelijk zou zijn om van alle partijen voldoende medewerking te verkrijgen.

De minister wilde niet ingaan op de wens van het IOT om de inburgeringverplichting voor ouderen af te schaffen. Zij zei te verwachten dat gemeenten ouderen voorlopig niet zouden oproepen om aan de inburgeringsplicht te voldoen en meende dat de wet voldoende individuele ontheffingsmogelijkheden biedt.

Ook wilde de minister geen einde maken aan de strijdigheid van de Wet Inburgering met het Associatieverdrag tussen de EEG en Turkije. Zij stelde dat de rechter hierover maar een uitspraak moet doen.

Volgend jaar zal de Inburgeringswet worden geëvalueerd. Minister Vogelaar nodigde de samenwerkingsverbanden uit om met voorbeelden te komen van mensen die door de verblijfsrechtelijke sancties in de wet in moeilijkheden komen. Op basis van de evaluatie zal de minister een wijziging van de wet overwegen.

Gerelateerde Artikelen