030-2343625
info@iot.nl

Samenwerkingsverbanden ontraden Wet Inburgering

n een gezamenlijk commentaar op de Wet Inburgering dringen de samenwerkingsverbanden er op aan deze wet niet aan te nemen. De Wet Inburgering introduceert een nieuw stelsel dat op vele punten minder is dan het bestaande stelsel. Samengevat zijn de bezwaren de volgende.

 • De o­nnodige koppeling van het inburgeringsexamen aan de verblijfspositie leidt tot een rigide categorisering en standaardisering die strijdig is met het uitgangspunt dat iedereen naar vermogen zo goed mogelijk moet inburgeren.
 • De consequentie daarvan is dat de lat voor bepaalde groepen te laag en voor andere groepen te hoog wordt gelegd.
 • De lasten worden o­nevenwichtig bij de inburgeraars gelegd.
 • Voor een groot deel van de inburgeringsplichtigen zijn de kosten – ook met de kredietfaciliteit en de forfaitaire vergoeding – veel te hoog.
 • Er wordt geen rekening gehouden met de verschillen tussen individuele ouderen.
 • Het discriminerende karakter, waar adviseurs van de regering op hebben gewezen, is ook na de wijzigingen die het wetsontwerp heeft o­ndergaan o­nverminderd aanwezig.
 • Voor grote doelgroepen is (vrijwillige) deelname niet meer aantrekkelijk, want veel te duur. Dat geldt in het bijzonder voor EU-burgers.
 • De intermediaire instelling op de arbeidsmarkt worden in een positie gebracht dat zij verschillende categorieën werkzoekenden ten opzichte van elkaar moeten gaan discrimineren. 
 • Er is geen aandacht voor flankerend beleid, zoals de noodzaak van kinderopvang, waar door de Taskforce juist sterk de aandacht op is gevestigd.
 • De emancipatie van allochtone vrouwen wordt belemmerd door de facto intrekking van het verblijfsrecht na drie jaar en intrekking van het recht op een kinderopvangtoelage voor nieuwkomers.
 • Het wetsontwerp is strijdig met alle adviezen betreffende het Associatierecht EEG-Turkije waarom door het kabinet is gevraagd.
 • Bij twijfel over de verenigbaarheid met internationale (mensenrechten)verdragen wordt de burger naar de rechter verwezen.

Het commentaar is aan de Tweede Kamer overhandigd tijdens een hoorzitting over de Wet Inburgering op 25 januari.

Gerelateerde Artikelen