030-2343625
info@iot.nl

Adviescommissie: Leges beperken gezinsmigratie

“Voor reguliere gezinsmigranten vormen de geldende legestarieven een behoorlijke financiële druk. Voor een aantal andere, kwetsbare migrantengroepen zoals asielzoekers en vluchtelingen betekenen de hoge legestarieven een nog grotere belemmering, in die zin dat ze een extra financiële aanslag vormen, die vaak enkel met hulp van derden kan worden opgebracht”. Dat concludeert de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in het advies Leges voor (arbeids)migratie naar Nederland. De leges voor verblijfsvergunningen zijn in Nederland hoger dan in de ons omringende landen, met uitzondering van Engeland.

Het advies is opgesteld op verzoek van staatssecretaris Albayrak. De staatssecretaris wilde in het bijzonder weten of de leges een belemmering vormen voor kennismigranten. De ACVZ schrijft in haar advies daar geen aanwijzingen voor te hebben gevonden. Wel worden de tergend omslachtige administratieve procedures als een belemmering ervaren. De hoogte van de leges is vooral een belemmering voor reguliere migranten. De ACVZ schrijft daarover:

'Reguliere migranten die in het kader van gezinsvorming of –hereniging naar Nederland komen, ervaren de hoge legestarieven steeds vaker als onderdeel van een restrictief beleid dat erop is gericht gezinsmigratie zoveel mogelijk te beperken. Stakeholders ontvangen in toenemende mate klachten van een aantal groepen, die als dwarsdoorsnede van de (Nederlandse) werkende bevolking kunnen worden beschouwd. Het gaat dan onder andere om jonge mensen, die aan het begin van hun carrière staan en een bescheiden inkomen genieten, vrouwen met kinderen die part-time werken, flexwerkers, maar ook om financieel beperkte ouderen, terugkerende expats en ondernemers en (kleine) zelfstandigen.

Meer nog dan deze reguliere gezinsmigranten, zetten de legestarieven asielzoekers en vluchtelingen onder grote financiële druk. Het gaat dan met name om asielzoekers en vluchtelingen die reguliere verblijfsaanvragen indienen op medische gronden of voor hun - buiten de driemaandentermijn - nareizende gezinsleden of hier te lande geboren kinderen Uit informatie van VluchtelingenWerk Nederland blijkt dat het aantal verzoeken van deze groepen om financiële bijstand uit het legesfonds de afgelopen jaren sterk is toegenomen.'

Gerelateerde Artikelen