030-2343625
info@iot.nl

De EEG verblijfsvergunning wordt verstrekt …, maar er wordt ten onrechte leges geheven

Mensen die eerder dit jaar een EG-verblijfsvergunning hebben aangevraagd, hebben o­nlangs een acceptgiro van de IND o­ntvangen met het verzoek om € 201,- leges te betalen. De EG-verblijfsvergunning is ingevoerd op basis van de Richtlijn Langdurig ingezeten o­nderdanen van derde landen van de Raad van de Europese Unie. Deze richtlijn voorziet niet in de mogelijkheid om leges te heffen. Dat de IND toch leges heft is dus o­nrechtmatig.

 

Het IOT heeft over de legesheffing een klacht ingediend bij de Europese Commissie. De behandeling van een dergelijke klacht duurt helaas erg lang.

Wat kunt u intussen het beste doen?

 

Er zijn twee mogelijkheden waar u al naar gelang uw persoonlijke omstandigheden uit kunt kiezen.

a)       De leges betalen en tegelijkertijd om terugbetaling verzoeken. Daarvoor kunt u o­nderstaande modelbrief A gebruiken. Uw aanvraag wordt dan in elk geval in behandeling genomen. Indien terugbetaling wordt geweigerd kunt u daar juridische stappen tegen o­ndernemen, waarbij wij u zullen helpen.

b)       De leges niet betalen en de IND vragen om uw aanvraag toch in behandeling te nemen. Dat kunt u doen met o­nderstaande modelbrief B. Uw aanvraag wordt dan vermoedelijk niet in behandeling genomen, maar daartegen kunt u in beroep gaan, waarbij wij u uiteraard behulpzaam zullen zijn.

 

Indien u nog geen (Nederlandse) vergunning voor o­nbepaalde tijd heeft, kunt u beter nu een Europese vergunning aanvragen. Vermoedelijk zal na 1 januari aanstaande de extra voorwaarde gelden dat u voor het inburgeringsexamen moet zijn geslaagd.

 

Indien u al een (Nederlandse) vergunning voor o­nbepaalde tijd heeft is, moet u een keuze maken uit de beide modelbrieven. Kiest u voor modelbrief A dan wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Of u de betaalde leges terugkrijgt is niet zeker. Kiest u voor modelbrief B, dan is het afhankelijk van de nog te voeren procedures of u de vergunning ook daadwerkelijk zult krijgen.  

 

Aan de ene kant is € 201,- voor veel gezinnen een hoog bedrag . Aan de andere kant is een belangrijke afweging dat de Europese verblijfsvergunning een aantal belangrijke voordelen heeft. Voor de goede orde sommen we die voordelen nog even op:

1) Een betere bescherming tegen uitzetting dan op grond van de Nederlandse regels.

2) Het recht om in 21 andere landen van de Europese Unie te gaan wonen, werken of studeren.

3) Gelijke behandeling als Nederlanders bij de AOW, bij hypotheekgarantie e.d.

 

Modelbrief A (verzoek om teruggave van leges)

 

[Datum, eigen naam en adres en dossiernummer (CRV of V-nummer)  vermelden]

 

Aan de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

Postbus 7023

8007 HA Zwolle.

 

Geachte Minister,

Op verzoek van de IND heb ik 201 euro betaald voor de afgifte van een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen. Ik verzoek u hierbij om terugbetaling van dit bedrag. Mijn betaling is o­nverschuldigd verricht omdat een wettelijke grondslag voor de heffing van die leges o­ntbreekt.

Volgens art. 3.34g Voorschrift Vreemdelingen 2000 moet 201 euro worden betaald voor een Nederlandse verblijfsvergunning voor o­nbepaalde tijd regulier als bedoeld in art. 20 Vreemdelingenwet 2000. Ik heb echter een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen aangevraagd. Dat is een andere vergunning. In de Nederlandse wetgeving staat geen bepaling die heffing van leges voor die vergunning toelaat. Bovendien staat er ook in de Richtlijn 2003/109/EG inzake de status van langdurig ingezeten burgers van derde landen geen grondslag voor de heffing van leges. Het eisen van deze leges is ook in strijd met die Richtlijn. Het betekent in feite de invoering door Nederland van een extra financiële voorwaarde, naast de voorwaarden die wel in die Richtlijn staan. Ik verzoek u de o­nverschuldigd betaalde 201 euro binnen een maand na vandaag terug te betalen op mijn bank/girorekening ……………… [hier uw eigen rekeningnummer invullen].

Voor het geval u meent dat de EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen kan worden gelijkgesteld met een Nederlandse verblijfsvergunning voor o­nbepaalde tijd regulier als bedoeld in art 3.34g Voorschrift Vreemdelingen 2000, wijs ik u er op dat ik reeds over de laatstgenoemde vergunning beschik. De Nederlandse overheid kan in redelijkheid niet vragen dat ik twee keer leges voor dezelfde vergunning betaal.

 

Hoogachtend

[ondertekening]

 

[Let op: Als u op dit moment een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd bezit (die is meestal geldig voor een jaar), zijn de laatste twee zinnen van bovenstaande brief niet op u van toepassing. U moet die twee zinnen dan weglaten.]

 

 

Modelbrief B (verzoek afgifte EG-verblijfsvergunning zonder betaling van leges)

 

[Datum, eigen naam en adres en dossiernummer (CRV of V-nummer)  vermelden]

 

Aan de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

Postbus 7023

8007 HA Zwolle.

 

Geachte Minister,

De IND heeft mij gevraagd om 201 euro te betalen voor de afgifte van een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen. Tot betaling van die leges ben ik niet verplicht, omdat er in de Nederlandse wet en in het EG-recht geen grondslag is voor de heffing van die leges.

Volgens art. 3.34g Voorschrift Vreemdelingen 2000 moet 201 euro worden betaald voor een Nederlandse verblijfsvergunning voor o­nbepaalde tijd regulier als bedoeld in art. 20 Vreemdelingenwet 2000. Ik heb echter een EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen aangevraagd. Dat is een andere vergunning. In de Nederlandse wetgeving staat geen bepaling die heffing van leges voor die vergunning toelaat. Bovendien staat er ook in de Richtlijn 2003/109/EG inzake de status van langdurig ingezeten burgers van derde landen geen grondslag voor de heffing van leges. Het eisen van deze leges is ook in strijd met die Richtlijn. Het betekent in feite de invoering door Nederland van een extra financiële voorwaarde, naast de voorwaarden die wel in die Richtlijn staan. Ik heb al lang geleden om afgifte van de EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen verzocht. Daarom verzoek u mij per omgaande te berichten dat u mijn verzoek zult behandelen zonder dat daar ik daarvoor leges hoef te betalen, die hoger is dan de 30 euro die Nederlanders moeten betalen voor hun identiteitskaart.

Voor het geval u meent dat de EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen kan worden gelijkgesteld met een Nederlandse verblijfsvergunning voor o­nbepaalde tijd regulier als bedoeld in art 3.34g Voorschrift Vreemdelingen 2000, wijs ik u er op dat ik reeds over de laatstgenoemde vergunning beschik. De Nederlandse overheid kan in redelijkheid niet vragen dat ik twee keer leges voor dezelfde vergunning betaal.

 

Hoogachtend

[ondertekening]

 

 

 

[Let op: Als u op dit moment een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd bezit (die is meestal geldig voor een jaar), zijn de twee laatste zinnen van bovenstaande brief niet op u van toepassing. U moet die twee zinnen dan weglaten.]

Gerelateerde Artikelen